نظارت هوشمند برتردد خودروهای حمل ونقل بار

 اجــرای محدوده زمانی و مکانــی که برای تردد خودروهای باربری از جمله سبک، نیمه سنگین وسنگین در نظر گرفته شده برای عملیاتی شدن نیازمند اصلاحاتی است. طرحی که شورای شهر برای ساماندهی تردد خودروها در نظر گرفته علاوه بر ساماندهی حضور آنها در محدوده مرکزی شهر زمان مشخصی را در نظــر گرفته تا علاوه بر جلوگیری از ترافیک ناشــی از ورود این خودروها به محدوده مرکزی منطبق بر طرح LEZاز آلودگی در ســطح شهر خودداری کند.
آرش نعمتی، رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری شیراز در مصاحبه با خبرنگار روزنامه سبحان : با اشاره به اینکه طبق دستورالعملهای قانونی ساماندهی خودروهای باری یک الزام اســت؛ از جمله خودروها ســبک، نیمه سبک، سنگین و نیمه ســنگین. هرچند که در راســتای این ساماندهی یکســری از اقدامات هم رانندگان و هم ما باید به عنوان متولی خودروهای باربر انجام دهیم.  وی درباره محدوده زمانی و مکانی در ســطح شهر که بر کنترل خودروهای باربر نظارت دارد و گاهاً محدودیتهایی را ایجاد میکند، میگوید: این طرح در شــورا بــرای اجرا در حال انجام اصلاحاتی اســت که با توجه بــه این موضوع پیش بینی میشود زمان اجرای این طرح منوط به سال آینده شود.  نعمتی با اشاره به تاریخچه این طرح یادآور میشود: طرح محدوده مکانی و زمانی  تردد خودروهای باری براســاس شیوه نامه ســال 95دوره چهارم شورای شهر به شــهرداری شیراز به عنوان یک تکلیف ابلاغ شد که اجرای این طرح نیازمند ایجاد زیرســاختهایی در معابر شــهر بود. به گفته رئیس سازمان حمل ونقل بار شهری شــهرداری شیراز، محدوده قرمز دربرگیرنده هسته مرکزی شهر است، محدودهای که ســطح وسیعی از معابر را دربر میگیرد و بعد از آن محدوده زرد و سبز تعریف شــده اســت. نعمتی تصریح میکند: اولویت اجرای این طــرح در محدوده قرمز  اســت که در شــیوه نامه مربوطه همه خودروهای باری باید تردد خود را براساس اجرای محدوده زمانی و مکانی مشــخص کنند. وی از اجرای پایلوت این طرح در رینگهای سطح شهر با همکاری پلیس راهور ظرف یک ماه آینده خبر میدهد و میگوید: کنترل و نظارت بر اجرای این طرح در محدوده قرمز براساس دوربینهای نظارت تصویری و بازرسی کنترل به صورت هوشمند است. نعمتی یادآور میشود: کنترل در ورود هســته مرکزی شــهر از طریق این دوربینها متصل به ســامانه پلاک خوانی میشــود. وی گریزی هم به اجرای طرح محــدوده کنترل آلودگی به عنوان یک ضرورت در کلانشــهرها میزند و میگوید: خودروهای حمل ونقل بار بــرای ورود به محدوده زمانی و مکانی با اجرای طرح LEZباید دارای معاینه فنی نیز باشند پس این دو طرح منطبق هستند.
نعمتی ساماندهی خودروهای حمل ونقل بار را یک ضرورت برای تردد در محدوده مکانی و زمانی میداند و میگوید: در شیوه نامه اجرای این طرح نوع خودرو و باربر خودرو مشــخص اســت به این صورت که خودروهای با کالاهای مشخص باید در زمانی تعیین شده به محدوده ورود پیدا کنند و در زمانهای غیر اجازه تردد برای تخلیه و بارگیری کالا را ندارند. وی از همخوانی نوع کالای درج شده در باربرگ و کالای حمل شده توسط دوربینهای نظارت تصویری میگوید و یادآوری میکند:  در صورتی که کالاهای حمل شــده با باربرگ همخوانی نداشــته باشد و اقدام به  ورود به محدوده قرمز نماید، توســط پلیس راهور خودرو جریمه میشود. نعمتی از همکاری پیمانکار و ســرمایه گذار برای اجرای این طرح سخن میگوید و عنوان میکند: هم اکنون 7دوربین در ۳نقطه شهر شیراز برای اجرای این طرح مشخص شــده اســت، به طور مثال در خیابان تیموری و دروازه اصفهان هم اکنون توسط دوربینها پلاک خوانی انجام میشــود و بارها براســاس باربرگ درج شده تطبیق داده میشــود. رئیس ســازمان حمل ونقل بار هزینه اجرای این طرح را بین 16تا ۲۰میلیارد تومان برای نصب، راه اندازی و پشــتیبانی دوربینهای نظارت تصویری برای اجرای محــدوده زمانی و مکانی عنوان میکند و یادآور میشــود: با اجرای این طرحها خودروها تشــویق میشوند نسبت به ســاماندهی اقدام نمایند چراکه در غیر این صورت در ســاعتهای مجــاز ورود به محدوده باید مبالغی را پرداخت نمایند.
 
 ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
منبع : سازمان مدیریت حمل و نقل بار
بازدید ها : ۱۰۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   برای ارسال نظر خود، دکمه ارسال را بزنید
کد امنیتی را وارد کنید

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری شیراز می باشد
  
رئیس سازمان حمل و نقل بار
آرش نعمتی
آرش نعمتی
ساعت ملاقات حضوری :
سه شنبه هر هفته 9 الی 11 


آخرین اخبار
           
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳