عملکرد مدیریت

شهرداری شیراز

حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری

سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهری وحومه

 

 

"حدیث خد متگزاری"

                هیچ چیز  از خدمت صادقانه و عالمانه مسئولان، مردم را خوشحال نمی کند.               

  ( رهبر معظم انقلاب)

 

  "  عملکرد سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهری شهرداری  شیراز "

                                                                                                     

در راستای  اجرای ماده 9 قانون توسعه  حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوبه شماره 685/153362 مورخ1/10/1386 وقانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوبه شماره42/861 مورخ17/1/1391 مجلس محترم شورای اسلامی وآئین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه مصوبه شماره 61585/ت42282ک مورخ20/3/1388و بند 4 ماده 3 آئین نامه مدیریت ایمنی حمل ونقل و سوانح رانندگی مصوبه شماره 114342/ت41191ک مورخ 4/6/1388  وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و آئین نامه اجرائی تبصره (1 )ماده (31)وماده( 32 ) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوبه شماره 159329/ت47187ه مورخ 15/8/1391هیئت محترم وزیران، مدیریت حمل و نقل بار شهری  شهرداری شیراز تشکیل گردیده که موظف به شناسائی مشکلات و معضلات ،ساماندهی ، بهبود وضعیت و سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهری با استفاده ازوسائل نقلیه باربر از جمله: انواع وانت ،کامیونت،کامیون ،کشنده ،تریلر و دیگر وسائل نقلیه  باربر ذیربط از طریق برنامه ریزی جهت تقویت و توسعه کمی و کیفی ناوگان،  مدیریت واعمال نظارت  برسامانه حمل و نقل عمومی  بار و نیز توسعه و ایجاد  ایستگاه ها،پایانه ها ،توقفگاه ها ،تعمیرگاه ها،  انبار ها بارانداز ها ودیگر تجهیزات  مورد نیاز وهمچنین ساماندهی و نظارت بر عملکرد ناوگان ومراکز امداد خودرو ویدک کش و .... با استفاده از امکانات  بخش های مختلف از جمله بخش خصوصی و تعاونی در انجام امور فوق ودر راستای  جابجایی  ایمن ،راحت ،ارزان،قابل اعتماد ومدیریت شده حمل و نقل بار شهری ودیگرخدمات ذیربط درشهر شیراز وحومه می باشد.

با تشکیل مدیریت حمل و نقل بار شهری شهرداری شیراز در سال91، فعالیت های مربوطه در سه بخش  به شرح ذیل  و بصورت موازی انجام گردیده است :

بخش اول

 

عملکرد امور مطالعاتی ، تحقیقاتی سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهری شهرداری  شیراز :

امور مطالعاتی ، تحقیقاتی وتهیه و تدوین آئین نامه ها،دستورالعمل ها ،شیوه نامه های اجرائی پیشنهادی ذیربط مدیریت حمل و نقل بار شهری و حومه،  مستند به ماده 9 قانون توسعه حمل ونقل عمومی  و مدیریت مصرف سوخت،ماده 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ،آئین نامه مدیریت حمل و نقل  بار و مسافر در شهر و حومه ، بند 4 ماده 3آئین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی، آئین نامه تبصره (1) ماده (31) و (32) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی وآئین نامه راهنمائی و رانندگی ،در 4 گروه و 57 مورد، به شرح ذیل می باشد  :

 

الف- سازمان مدیریت حمل و نقل بارشهری  :

ساختار  سازمانی :

 • اساسنامه سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهری و حومه .
 • دستورالعمل تشکیل مدیریت حمل و نقل بار شهری شیراز و حومه .
 • نمودار سازمانی و تشکیلات تفضیلی و شرح وظائف مدیریت حمل و نقل بار شهری شیراز و حومه.
 • اساسنامه اتحادیه سازمان ها و مدیریت های حمل و نقل بار شهری کشور. 

ساختار مدیریتی :

1- طرح ساماندهی ناوگان بار شهری و حومه:

 • دستور العمل ساماندهی ناوگان بار شهری و حومه .
 • شیوه نامه اجرائی دستور العمل ساماندهی ناوگان بارشهری و حومه.
 • فرایند های اجرائی شیوه نامه دستور العمل ساماندهی ناوگان بار شهری و حومه شامل :

 

 • نحوه صدور پروانه موقت اشتغال افراد به حمل و نقل بار .
 • نحوه صدور پروانه موقت فعالیت وسائل نقلیه باربر.
 • نحوه صدور پروانه موقت بهره برداری شرکت های  باربری حمل و نقل بار درون شهری و حومه.
 • نحوه بازرسی و رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل و نقل بار درون شهری و حومه  و ذینفعان.
 • تعرفه هزینه ارائه خدمات و صدور پروانه ها و مجوز های موقت ساماندهی حمل و نقل بار شهری و حومه.

 

2- مدیریت و نظارت بر حمل و نقل بار شهری و حومه :

 • دستورالعمل اجرائی مدیریت  حمل ونقل بار  شهری و حومه .
 • شیوه نامه اجرائی دستور العمل مدیریت حمل و نقل بار شهری و حومه .
 • فرایند های اجرائی شیوه نامه دستور العمل اجرائی مدیریت حمل و نقل بار شهری و حومه شامل :

 

 • نحوه صدور پروانه اشتغال افراد به حمل و نقل بار.
 • نحوه صدور پروانه فعالیت وسائل نقلیه باربر .
 • نحوه نقل و انتقال حقوق مالکیت و ابطال پروانه  فعالیت وسائل نقلیه باربر.
 • مراحل اجرائی صدور پروانه بهره برداری انواع شرکت های حمل و نقل بار درون شهری و حومه حسب نوع فعالیت (باربری،ارائه کننده خدمات ایستگاهی ،مدیریتی /باریابی،توزیع و پخش ...،امداد خودرو ویدک کش وپیک موتوری بار).
 • نحوه بازرسی ونظارت ورسیدگی به تخلفات شرکت های حمل و نقل بار درون شهری و حومه و ذینفعان حسب نوع فعالیت .
 • تعرفه هزینه ارائه خدمات و صدور پروانه ها و مجوز های مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حو مه.

 

3-ضوابط اختصاصی صدور پروانه بهره برداری شرکت های حمل و نقل بار شهری و حومه ویژه توزیع و پخش .....

 

4-ضوابط اختصاصی  صدور پروانه بهره برداری شرکت های حمل و نقل خدمات پیک موتوری بار شهری و حومه :

 • تعرفه هزینه ارائه خدمات و صدور پروانه بهره برداری شرکت های حمل و نقل خدمات پیک موتوری بار شهری و حومه.

 

5: ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک کش ها (موضوع بند 4 ماده 3آئین نامه مدیریت ایمنی حمل ونقل و سوانح رانندگی):

 • شیوه نامه اجرائی ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک کش ها در شهر و حومه شامل:
 • نحوه صدور پروانه اشتغال  امداد گران خدمات خودروئی و یدک کش ها .
 • نحوه صدور پروانه فعالیت وسیله نقلیه امداد خودرو و یدک کش ها.
 • نحوه نقل و انتقال حقوق مالکیت وابطال پروانه فعالیت وسیله نقلیه امداد خودرو و یدک کش ها.
 • نحوه صدور پروانه بهره برداری شرکت های خدمات امداد خودرو ویدک کش ها.
 • مراحل اجرائی نحوه بازرسی و نظارت و رسیدگی به تخلفات شرکت های خدمات امداد خودرو ویدک کش ها و ذینفعان.
 • تعرفه هزینه ارائه خدمات و صدور پروانه ها و مجوز های موضوع صدور مجوز فعالیت شرکت های خدمات امداد خودرو ویدک کش ها.

 

ب- دستور العمل ها و موارد متفرقه ذیربط مدیریت حمل و نقل بار در شهر و حومه:

 • دستورالعمل نحوه تعیین وجدول خسارات وارده به معابر و ابنیه فنی سطح شهر و حومه موضوع ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی .
 • دستورالعمل نحوه تبلیغات با استفاده از وسائل نقلیه باربر شهری و حومه با رعایت موضوع ماده 207آئین نامه راهنمائی و رانندگی .
 • تعیین شاخصهای عملکردی سازمان ها و مدیریت های حمل و نقل بار درون شهری و حومه.
 • دستورالعمل درجه بندی و توانمند سازی شرکت های حمل و نقل بار درون شهری و حومه .
 • دستورالعمل مقررات و ضوابط ایمنی و حفاظت حمل و نقل بار درون شهری و حومه.

 

ج- مدیریت حمل و نقل مسافر در شهر و حومه :

ساختار  سازمانی  :

 • اساسنامه سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر درون شهری و حومه (پیشنهاد ادغام سازمان های اتوبوسرانی ،تاکسیرانی)
 • اساسنامه سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر درون شهری و حومه (پیشنهاد ادغام سازمان های اتوبوسرانی ،تاکسیرانی ، سامانه مسافر ریلی)
 • اساسنامه سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر درون شهری و حومه (پیشنهاد ادغام سازمان های اتوبوسرانی ،تاکسیرانی ،پایانه ها)
 • اساسنامه سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر درون شهری و حومه (پیشنهاد ادغام سازمان های اتوبوسرانی ،تاکسیرانی ،پایانه ها،سامانه مسافر ریلی)
 • اساسنامه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و حومه (پیشنهاد ادغام سازمان های اتوبوسرانی ،تاکسیرانی ،سامانه مسافر ریلی ،سامانه حمل و نقل بار).
 • اساسنامه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و حومه (پیشنهاد ادغام سازمان های اتوبوسرانی ،تاکسیرانی ،پایانه ها،سامانه مسافر ریلی ،سامانه حمل و نقل بار)

 

 

ساختارمدیریتی:

 • دستور العمل اجرائی مدیریت حمل و نقل مسافر درون شهری و حومه.(ادغام سازمانهای اتوبوسرانی وتاکسیرانی حسب درخواست شهرداری شیراز )
 • شیوه نامه اجرائی دستور العمل مدیریت حمل و نقل مسافر شهری شیراز و حومه.
 • فرایند های اجرائی شیوه نامه دستور العمل مدیریت حمل ونقل مسافرشهری شیراز و حومه شامل:

 

 • نحوه صدور پروانه اشتغال افراد به حمل و نقل مسافر .
 • نحوه صدور پروانه فعالیت وسا ئل نقلیه مسافربر.
 • نحوه نقل و انتقال حقوق مالکیت و ابطال پروانه فعالیت وسائل نقلیه مسافربر.
 • نحوه صدور پروانه بهره برداری شرکت های حمل و نقل مسافر درون شهری شیرازو حومه .
 • نحوه بازرسی و نظارت و رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل و نقل مسافر درون شهری شیراز و حومه وذینفعان .

 

د-گزارشات  تخصصی:

 • نگرشی بر حمل و نقل بار درون شهری و حومه (الزامات حمل و نقل بار درون شهری و حومه )
 • گامهای موثر جهت ساماندهی حمل و نقل بار درون شهری و حومه .
 • خلاصه نتایج حاصله ازآمار گیری حمل و نقل  بار شهری شیراز و حومه موضوع مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شیراز.
 • گزارش تصویری از وضعیت  فعلی حمل و نقل بار درون شهری شیراز و حومه .
 • نقش شهرداریها در مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی .
 • ضرورت و اهمیت تشکیل مدیریت حمل و نقل بار شهری و حومه در شهرداری ها.
 • نقش حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز در کاهش آلودگی هوای شیراز.

 

 

بخش دوم

 

عملکرد اجرائی مدیریت حمل و نقل بار شهری شیراز و حومه:

1- شناسائی و ثبت نام بیش از ده هزاردستگاه انواع وسائل نقلیه باربر باقی مانده ناوگان بار شهری شیراز و حومه که با ثبت نام قبلی، تعداد ناوگان به فراوانی  بیش از سی هزار دستگاه وسیله نقلیه بار برافزایش یافته که 93 در صد آنها را ،ناوگان سبک بار شهری (انواع وانت) تشکیل میدهند .

2- بایگانی پروندهای فیزیکی طرح شناسائی ناوگان بار شهری شیراز با فراوانی بیش از سی هزار پرونده، توام با بازبینی وپردازش و جداسازی انواع وسائط نقلیه باربر بر مبنای نوع و سال ساخت .

3-  تحویل و تحول ، بهسازی و باز سازی  بخشی از ساختمان موجود در توقفگاه اتوبوسرانی احمدی نو با هماهنگی معاونت محترم حمل و نقل و ترافیک شهری ،سازمان اتوبوسرانی و سازمان حمل و نقل و ترافیک و انجام امور اجرایی ساختمان تا سقف 98  درصد پیشرفت فیزیکی و استقرار این مدیریت در ساختمان مذکور.

4- تهیه تجهیزات اداری مورد نیاز، بایگانی،رایانه ،سرور مرکزی و.....بر مبنای برنامه ریزی مدون شهرداری در راستای شهرداری الکترونیک توسط حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری و سازمان اتوبوسرانی و سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز .

5- تامین  تعدادی ازنیروهای اجرائی از طریق امور اداری شهرداری شیراز و آموزش لازم به آنها.

6- حضور مستمر و موثر در جلسات تخصصی استانی و ملی(ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت ، دفتر حمل و نقل ودبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ، دفتر هماهنگی حمل و نقل و ترافیک سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور ،اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور،دبیرخانه نشست ادواری معاونین حمل ونقل ومسئولین ترافیک کلان شهرها  و...)  در راستای تصمیم سازی های لازم در امور حمل و نقل بار شهری و حومه.

7- تهیه و تدوین تشکیلات تفضیلی و شرح وظایف مدیریت حمل و نقل بار شهری شهرداری شیرازدر راستای اهداف قانونی محوله و ارسال به شورای محترم اسلامی شهر شیراز حسب تکالیف تعیین شده در مصوبه شماره 29418/ش الف س مورخ 10/8/91.

8- فراخوان طراحی آرم مدیریت حمل و نقل بار شهریشهرداری شیراز.

9-تهیه طرح علائم مشخصه وسائل نقلیه باربر بصورت نوار شطرنجی نارنجی در قسمت گلگیرها وآرم مدیریت بر روی درب های طرفین وسیله نقلیه بابروکد گذاری آنها.

10- مشاوره تخصصی در امور حمل و نقل بار شهری و حومه به شهرداری ها ،خصوصا کلان شهرها.

11- پیگیری و اطلاع رسانی های لازم  به مالکین وانت نیسان و مزدا تک کابین مدل 76  به بعد دارای کد رهگیری ثبت نام در سامانه ناوگان حمل و نقل بار شهری کشور جهت دوگانه سوز نمودن این نوع خودروها واستفاده از یارانه دولتی وهماهنگی با مجریان ذیربط،حسب اعلام ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت از طریق رسانه ها.

12- تشکیل بانک اطلاعات فعالان حمل و نقل بار شهری شیراز و حومه با همکاری پلیس راهور استان، اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان ، سازمان صنعت و معدن و تجارت استان ، اداره ثبت شرکت های  استان، شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 3، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان و  معاونت فنی و عمرانی ،  معاونت اجرایی و خدمات شهری، شهرداریهای مناطق ، سازمان عمران ، سازمان پسماند، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل و شهرداری شیرازو....

13- بررسی نرخ نامه اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل کالا در رابطه با متوفیات، با روش مقایسه ای عملکرد این ناوگان با دیگر ناوگان مشابه .

14- ارسال لیست خودروهای حمل و نقل بار شهری دارای کد رهگیری جهت اصلاح  کسری سهمیه سوخت ماهیانه ،به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور.

15-  تشکیل جلسات تخصصی و هماهنگی های لازم  با پلیس راهور استان به منظورانجام اصلاحیه شیوه نامه اجرایی دستورالعمل ساماندهی ناوگان بارشهری شیراز و حومه.

16- تهیه و ارائه شرح خدمات مطالعات حمل و نقل بار شهری و حومه جهت اعمال در انجام مطالعات طرح جامع حمل و نقل بار شیرازتوسط مشاور  مربوطه .

17-  پیگیری تصویب شیوه نامه اجرایی دستورالعمل ساماندهی ناوگان بار شهری شیراز وحومه توسط شورای اسلامی شهر شیراز و ارائه مصوبه مذکور به دفتر حمل و نقل و دبیر خانه شورای عالی ترافیک کشور جهت الگوبرداری و تعمیم به دیگر شهرداری ها، با ابلاغ وزیر محترم کشور به استانداریها.

18- تهیه و تدوین اساسنامه تیپ سازمان حمل و نقل بار شهری و حومه پس از هماهنگی و اخذ نظر شهرداریهای کلان شهرها (حسب مصوبه جلسه نشست معاونین حمل و نقل و ترافیک مورخ 11/3/91کرج) جهت ارسال به دبیرخانه شهرداران کلان شهرها .

19- تهیه مطالب مرتبط با مدیریت حمل و نقل بار شهری و حومه(اهداف، قوانین و آئین نامه ها ودستورالعمل ها وشیوه نامه و ....) جهت درج در سایت حوزه معاونت حمل و نقل بار شهری و حومه و پیگیری فعال نمودن سایت مذکور.

20- هماهنگی با مبادی ذیربط نیروی انتظامی استان جهت بررسی وتعیین سوء پیشینه رانندگان و معاونت بهداشت ودرمان علوم پزشکی شیراز ومراکز ذیربط درمانی و بهداشتی، جهت انجام مراحل صدور کارت سلامت رانندگان.

21- هماهنگی لازم با سازمانهای ذیربط و شهرداریهای مناطق ،جهت معرفی افراد عضو هیئت تخصصی تشخیص صدور پروانه بهره برداری شرکتها ،حسب بند 11ماده 2 شیوه نامه اجرائی دستورالعمل ساماندهی ناوگان بار شهری شیراز و حومه.

22- درج آگهی فراخوان رانندگان و دارندگان وسایل نقلیه بار شهری شیراز و حومه در چند مرحله در جراید محلی واستانی جهت ثبت نام در سامانه شناسائی ناوگان حمل و نقل  بار شهری کشور  .

23- انجام مصاحبه خبری در راستای اهداف مدیریت حمل و نقل بار شهری و حومه با  رسانه های استان .

24- هماهنگی و حضور درمرکز 137 شهرداری و برنامه شهر رازو شهروشهروند و... صدا و سیمای مرکز فارس ،جهت اطلاع رسانی، تبادل نظر  و پاسخگوئی به شهروندان در خصوص مواردذیربط مدیریت حمل و نقل بار شهری وحومه  .

25- تهیه و توزیع  بروشور ضرورت و ا همیت تشکیل مدیریت حمل ونقل بار شهری و حومه در شهرداریها ( بیش از 500 برگ).

26-  برگزاری مراسم اعیاد ،سوگواری و بزرگداشت ها  درساختمان اداری مدیریت.

27- بازدید مشترک از منا طق نه گانه شهرداری شیرازجهت شناسائی مشکلات و چالشهای موجود وذیربط حمل و نقل بار شهری و حومه  در راستای تکمیل بانک اطلاعات  وساماندهی آنها.

28- بازدید وشناسائی گاراژها،بارانداز ها ،انبارهاو توفقگاه های ذیربط حمل و نقل بار شهری  شیراز ،جهت تکمیل بانک اطلاعات و ساماندهی آنها.

29- برگزاری جلسات متعدد با موسسات حمل متو فیات،  و هماهنگی های لازم جهت راه اندازی پایانه آمبولانسها.

30-  برگزاری جلسات متعددکارشناسی و مدیریتی (حداقل هر روز یک جلسه)در راستای اهداف و برنامه های اجرائی و مدیریتی و نظارتی.

31- مکاتبه و هماهنگی لازم با حوزه  معاونت محترم امور عمرانی استانداری فارس، در راستای تشکیل کمسیون ماده 10آئین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه ،جهت اجرای ماده 5 این آئین نامه و واگذاری کلیه امور ذیربط حمل و نقل بار شهری شیراز و حومه به این مدیریت.

 

 

بخش سوم

 

عملکرد برون سپاری، دورکاری ،هوشمند سازی و خصوصی سازی مدیریت حمل و نقل بار شهری شیراز و حومه:

 1. برونسپاری و ورود اطلاعات بیش از ده هزاردستگاه انواع وسائل نقلیه باربر باقی مانده ناوگان بار شهری شیراز و حومه به اداره کل پست استان و دفاتر پیشخوان دولت و ارائه کد رهگیری به متقاضیان. که با ورود اطلاعات قبلی، تعداد ناوگان به فراوانی  بیش از سی هزار دستگاه وسیله نقلیه بار بر افزایش یافته است.

2- آماده سازی وشروع تشکیل پرونده الکترونیکی ناوگان حمل و نقل بار شهری شیراز و حومه با فراوانی بیش از سی هزار وسیله نقلیه باربر با اسکن سوابق  بیش از 3000 پرونده .

3- تهیه شرح خدمات نرم افزار سامانه حمل و نقل بار شهری شیراز و حومه جهت صدور پروانه اشتغال رانندگان و پروانه فعالیت وسائل نقلیه باربر، پروانه بهره برداری شرکت های حمل و نقل بار شهری و حومه در قالب 5 نوع فعالیت ودیگر مجوزهای ذیربط و نظارت وبازرسی بر عملکرد آنهادر راستای شهرداری الکترونیک.

4- هماهنگی با اداره کل پست استان بعنوان مجری درگاه خدمات الکترونیک دفاتر پیشخوان دولت، جهت همکاری در اجرای بخشی از و ظائف قانونی این مدیریت درراستای صدور انواع پروانه ها و دیگر مجوزهای ذیربط، بصورت برون سپاری و با هماهنگی سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت آمار ،فن آوری وسامانه اطلاعات مکانی شهرداری شیراز .

5- پیگیری های لازم جهت راه اندازی وانت بی سیم در شهر شیراز.

6- پیگیری انتخاب مشاور ذیصلاح جهت تهیه نرم افزار جامع مدیریت حمل و نقل بار شهری و حومه شامل زیر سیستم های صدور ،تمدید،تعویض و....انواع پروانه ها و مجوزهای ذیربط،نظارت و بازرسی و رسیدگی به تخلفات ،صدور بارنامه ،ثبت اطلاعات وارائه گزارشات ،صدور کارت هوشمند( رانندگان، ناوگان و شرکت ها ) ،حمل بار  ویژه ترافیکی ،خسارات به ابنیه و راه ناشی از اضافه بار وسائل نقلیه باربرو....(در حال انتخاب مشاور برتر ).

7- هماهنگی  با سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات جهت تهیه و نصب سرور مرکزی و خطوط ارتباطی ،ونصب نرم افزار دبیر خانه.

8- دسته بندی کلیه مطالب  پرونده ها در نرم افزار اکسل بر اساس نوع خودرو کد رهگیری ،کدملی ،شماره موتور ،مدل ساخت ،نام مالک کد پستی و..... با فراوانی بیش از سی هزار دستگاه وسیله نقلیه باربر.


منبع : سازمان مدیریت حمل و نقل بار
۲۵۲۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

نظرسنجی لینک فاوا
نظرسنجی
میزان رضایت شما از عملکرد سازمان مدیریت حمل و نقل بار به چه میزان است؟
پیوندها

آمار بازدید سایت

بازدید امروز ۱۹
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۱ نفر
کل بازدیدکنندگان ۱۰۶۵۳۶ نفر
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری شیراز می باشد